Fontese I tagurpidi mentorlusprogramm

Uue ajastu coachiva juhtimise koolitus

15.02-24.05.2021

Eesti esimene organisatsioonidevaheline tagurpidi mentorluse programm.

Unikaalne programm, mille kaudu teha arenguhüpe, olles spetsialist/juhi ambitsiooniga talent või värsket vaadet kujundav kogenud juht. Programmi eesmärk on läbi kahesuunalise mentorluskoostöö arendada enda oskuseid ning teadmisi uue ajastu juhtimisest ja juhtimisotsuste tegemisest, talenditeekonnast, digitehnoloogiatest, turundusest, sotsiaalmeedias teostatavast (enese)brändingust – teemadest, mille peale oled mõelnud ja millega tegelemist võib-olla edasi lükanud või mille kohta oled arvanud, et saad ka ilma hakkama. Nüüd on nende teemadega tegelemiseks õige aeg ja tagurpidi mentorlusprogramm pakub sulle selleks ka turvalise toetatud keskkonna.

Sul on võimalus programmis osaleda kas mentori või menteena.

Mentee (Sina)

Kogenud juht, kellel on soov arendada enda digipädevust/innovatiivset lähenemist, Talent Advisory oskusi, saada noore talendi vaadet juhtimisele ning töötajakogemusele ning nii ennast värskendada ja ette valmistada sujuvaks tegutsemiseks muutunud oludes.

Vanus: 40+.

Sul võiks olla valmisolek enda juhikäekirja re-disainiks, oma arengusoovide kaardistamiseks digi-/tehnoloogiavaldkonnas või uute innovatiivsete lähenemiste omandamiseks mõnes muus valdkonnas. Kui oled valmis rääkima juhtimisteemadest oma noorele mentorile, küsima tema arvamust ja kuulama tema värskest vaatest tulenevaid küsimusi ja nõuandeid ning samas avama talle oma valdkonna ja vastutusala juhtimise tagamaid, on see programm just sinu jaoks.

Mentor (loe rohkem SIIT)

Spetsialist/junior juht või juhi ambitsiooniga talent, kellel on soov õppida ja praktiseerida juhendamisoskuseid ning arutada organisatsiooni ja inimeste juhtimise põhimõtteid koostöös kogenud juhist menteega. Sind aitab valmisolek õppida ja täiendada oma teadmisi lähtuvalt mentee vajadustest, näiteks digi- ja erinevate tehnoloogia valdkondade ning kaasaegsete juhtimistehnikatega seonduvalt. Kui oled valmis andma oma vaadet erinevatele juhtimisküsimustele ja soovid aru saada juhi vastusest ning nii ennast juhi rolliks ette valmistada, on see programm just sinu jaoks.

Vanus: kuni 30 eluaastat.

Valik abistavaid oskusi: digioskused, teenuse disain, digiturundus, kaugjuhtimise tööriistad, agiilse projekti-/protsessijuhtimise oskused ja tööriistad, teadmised sotsiaalmeediast ja persoonibrändingust, talendijuhtimisest jpm.

Fontes sobitab teid mentorpaarina kokku ning hoiab koostööperioodil „kätt pulsil“. avab töötubades Talent Advisory, coachiva juhtimise, coachiva ning juhendava mentorluse ning muutunud juhtimise teemad mentoritele ja menteedele. Töötubadesse kutsutakse esinema inspireerivaid külalisi antud valdkondade ekspertidena.


Esimest korda tuli tagurpidi mentorluse (reverse mentoring) kontseptsiooniga välja Jack Welch (endine General Electrics`i CEO), kelle eesmärgiks oli 1990-ndatel kokku viia noored spetsialistid kogenud juhtidega, et õpetada viimastele interneti kasutamise oskusi. Kogenud juhtide roll selles projektis oli edastada ettevõtte väärtuseid ja tutvuda uue põlvkonnaga, kellega tavapäraseid kontakte neil ei olnud.

Fontes on tagurpidi mentorluse idee tõstnud kaasaegsesse keskkonda ja laiendanud formaati, tuues sisse uue ajastu vaate juhtimisele. Julge katsena toome kokku inimesed erinevatest ettevõtetest, et suurendada õpikogemust ja võimaldada suuremat tegutsemisvabadust.


MIDA SAAD MENTEENA?


 • Viid läbi endale 360-kraadi minitagasiside ning analüüsid selle tulemusi ja tagasisidestajate ootuseid sinu stiilimuutusele.
 • Läbi mentorluskohtumiste enda mentoriga arendad kaasaegseid töövõtteid ja lähenemisi (erinevad valdkonnad, näiteks turundus, kommunikatsioon, värbamine, digioskused, talendikogemus, toodete/teenuste disain, väärtuspakkumine või muu mõni valdkond). Kasvatad digipädevust – kaugjuhtimise veebitööriistad, sotsiaalmeedia, brändi arendus, innovatiivsed lahendused, vaimse tervise tööriistad, töö- ja eralu tasakaalu toetavad tööriistad jpm.
 • Uks noore talendi mõttemaailma, juhtimisootustesse, töötajakogemusele - kuidas siduda ja hoida noori talente ning nendega suhestuda? Kuidas olla neile atraktiivseks eeskujuks?
 • Individuaalne coachingusessioon Fontese coachiga - isiklike aktuaalsete juhtimisalaste dilemmade põrgatamine, lahenduste leidmine.
 • Personal branding - sinu väärtus, nähtavus ja kogemus tööturul läbi sotsiaalmeedia prisma.
 • Teise organisatsooni vaade ja praktikad läbi varjutamise.

KASU ORGANISATSIOONILE?


 • Ettevõtte talentide osalemine Eesti esimeses uue ajastu juhtimisprogrammis.
 • Juhendamisoskustega töötajad – panustamine juhtide järelkasvu.
 • Lojaalne talent – võimalus rakendada pidevalt tagurpidi mentorluse projektidesse, anda talendile eristaatus.
 • Digiteadlikud ja uute oskustega juhid.
 • Endast teadlikumad juhid, kes on avatud uute juhtimislähenemistega kaasa minemisele.
 • Põlvkondadevaheline sünergia ja koostöö.
 • Teise organisatsiooni vaade – kuidas tehakse mujal ja kas me saame midagi neilt õppida?
 • Uue juhtimislähenemise - Talent Advisory - toomine organisatsiooni.

PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Iga osaleja saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee),
 • kellega kohtutakse tagurpidi mentorluse kohtumiste raames veebruarist 2021 kuni maini 2021.

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse mentorlusest, coachivast juhtimisest ning muutunud juhtimiskultuurist, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid, osaletakse Fontese lühikoolitustel.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.

Fontese tugi

 • Fontes sobitab oma metoodikat kasutades kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel.
 • Mentoril 1:1 kohtumised enda tugicoachiga.
 • Menteel personaalne coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet (refleksiooni).
 • Osalejad on kogu programmi vältel hoitud ja seetõttu on selles programmis võimatu ebaõnnestuda!

INVESTEERING AJAS JA RAHAS

MENTEE

35 tundi, mis sisaldab:

 • Mini 360-tagasiside.
 • Personaalne ootuste ja fookuste kaardistamise vestlus.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 2 töötuba ja iseseisvate ülesannete täitmist. Töötoad võivad toimuda nii reaalajas veebi vahendusel kui Fontese koolitusklassis.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • 4-5 kohtumist mentoriga (+ mentori poolt antavad kodutööd). Kohtumised võivad toimuda nii vahetu kohtumisena kui veebis.
 • Sissevaade mentori organisatsiooni (töövarjutamine, kohtumine huvitava inimesega, osalemine mõnel üritusel või algatuses vms).
 • Ühel Fontese psühholoogiaalasel veebikoolitusel osalemist (omal valikul).
 • Individuaalset coachingusessiooni, et arutada enda aktuaalseid juhtimisalaseid dilemmasid Fontese sertifitseeritud coachiga.
 • Eneserefleksioon nii vabas vormis kui küsimustike abil.
 • Programm lõppeb mentorlusprojekti esitlusega.

 • Programmi hind 1200 eurot + km. Too enda kogenud juhist kolleeg/sõber ka programmi ning hinnaks a`1000 eurot + km.
 • Võimalik kahes osas tasumine!

MEESKOND

Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Teele Aija – programmi formaadi looja ja koordinaator

Juta Palmeri – programmi koolitaja.

Janne Einula – programmi assisteeriv tugi.


Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Log in or register to apply